§ 1 Všeobecné informácie
1.    Obchod VintagePosteria.pl prevádzkuje firma Slovensko Print, Nesluša 735, 02341 Nesluša, Slovenská republika. Osobou oprávnenou zastupovať spoločnosť je konateľ – Mateusz Gabryś.
2.    Tieto pravidlá stanovujú podmienky používania webových stránok. Používateľ webových stránok je povinný oboznámiť sa s obsahom pravidiel a uskutočnenie nákupu znamená jeho schválenie.
3.    Všetky vzťahy vyplývajúce zo zmluvy medzi VintagePosteria.PL a zákazníkmi sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami. O odchýlkach sa bude hovoriť len v prípadoch, keď boli vopred písomne potvrdené medzi predávajúcim a zákazníkom alebo boli uvedené v týchto obchodných podmienkach.
4.    Zákazník sa pri zadávaní objednávky zaväzuje poskytnúť úplné a pravdivé osobné údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov nesie zákazník zodpovednosť za vzniknuté škody.

§ 2 Uzavretie zmluvy
1.Obrázky a akékoľvek iné výrobky prezentované spoločnosťou VintagePosteria.pl na internete alebo v iných médiách nie sú obchodnou ponukou v zmysle § 534 Občianskeho zákonníka [PL], ale len výzvou zákazníkovi, aby urobil ponuku na kúpu. Ponuky na kúpu možno podať prostredníctvom webových stránok VintagePosteria.PL, a to buď prostredníctvom online formulára, alebo písomne na e-mailovú adresu.
2. Zadanie objednávky v internetovom obchode je súznačné s vyjadrením zámeru uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok stanovených v týchto pravidlách a v objednávke.
3. Pri zadávaní objednávky je zákazník povinný zohľadniť celkovú cenu objednávky. Všetky ceny uvedené na webových stránkach sú ceny s DPH, vrátane 23 % DPH a nezahŕňajú náklady na dopravu.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby a vykonanie objednávky, ak výrobky obsahujú nezákonný obsah, sú v rozpore s dobrými mravmi alebo zásadami spoločenského spolunažívania. Obchod si tiež vyhradzuje možnosť vykonávať zmeny cien tovaru v ponuke, ako aj zmeny výšky nákladov na dodanie objednaného tovaru.


§ 3 Platby
1. Platbu za objednávky je možné vykonať formou:
– platby vopred klasickým bankovým prevodom
– online platby vopred, prostredníctvom služby PayU
– platby na dobierku – príplatok sú 2 PLN


§ 4 Dodanie
1. Pri objednávke s doručením do domu môžete za objednaný tovar zaplatiť na dobierku alebo si vybrať iný spôsob platby:
– klasický prevod na číslo účtu: 93 1140 2004 0000 3702 7549 0180;
– platba v systéme PayU;
2. Začiatok dodacej lehoty je nasledujúci pracovný deň po odoslaní objednávky s platbou na dobierku alebo po pripísaní platby. Dochádza k tomu po prijatí všetkých informácií týkajúcich sa objednávky. Doba realizácie zásielky je zakaždým uvedená na výrobkovej karte počas procesu zadávania objednávky. K tomu treba pripočítať 1 – 3 pracovné dni pre kuriéra.
3. Dodávka na území Českej republiky sa uskutočňuje prostredníctvom:
– kuriérskej spoločnosti GLS
– kuriérskej spoločnosti DPD
– v prípade vyzdvihnutia objednaného tovaru v predajni/sklade VintagePosteria Poľsko, 43-100 Tychy, ul. Przemysłowa 68, musí byť platba uhradená vopred.


§ 5. Zodpovednosť za chyby:
1. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru bez fyzických a právnych chýb. Predávajúci nesie zodpovednosť voči zákazníkovi, ak má tovar fyzickú alebo právnu chybu (zodpovednosť za chyby).
2. Ak je tovar chybný, zákazník môže:
a) požiadať o zníženie ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Toto obmedzenie neplatí, ak už bol tovar vymenený alebo opravený predávajúcim alebo ak predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť tovar za tovar bez chýb alebo odstrániť chyby. Zákazník môže namiesto navrhnutého požadovať odstránenie chyby a výmenu tovaru za tovar bez chýb alebo namiesto výmeny tovaru požadovať odstránenie chyby, ibaže by uvedenie veci do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý zvolil zákazník, nebolo možné alebo by vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom, ktorý navrhuje predávajúci. Pri posudzovaní neprimeranosti nákladov sa zohľadňuje hodnota tovaru bez chýb, povaha a význam zistenej chyby, ako aj nepríjemnosti, ktorým by bol zákazník vystavený v prípade iného spôsobu uspokojenia.
b) požadovať výmenu chybného tovaru za tovar bez chýb alebo odstránenie chyby. Predávajúci je povinný vymeniť chybný tovar za bezchybný alebo odstrániť chybu v primeranej lehote bez zbytočných ťažkostí pre zákazníka.
Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť žiadosti zákazníka, ak uvedenie chybného tovaru do súladu s kúpnou zmluvou spôsobom zvoleným zákazníkom nie je možné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní s iným možným spôsobom uvedenia tovaru do súladu s kúpnou zmluvou. Náklady na opravu alebo výmenu znáša predávajúci.
3. Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo zodpovednosti za chyby, je povinný doručiť chybný predmet na adresu predávajúceho. V prípade zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, znáša náklady na doručenie predávajúci.
4. Predávajúci nesie zodpovednosť v rámci zodpovednosti za chyby, pokiaľ bude fyzická chyba zistená pred uplynutím dvoch rokov od odovzdania tovaru zákazníkovi. Právo na odstránenie chyby alebo výmenu tovaru bez chýb zaniká po jednom roku. Táto lehota však nesmie uplynúť pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete. V tejto lehote môže zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požiadať o zníženie ceny z dôvodu chyby tovaru. Ak zákazník požiadal o výmenu tovaru za tovar bez chýb alebo o odstránenie chyby, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo na uplatnenie zľavy začína plynúť v okamihu neúčinného uplynutia lehoty na výmenu tovaru alebo na odstránenie chyby.
5. Všetky reklamácie týkajúce sa tovaru alebo plnenia kúpnej zmluvy môže zákazník zasielať písomne na adresu predávajúceho.
6. Predávajúci sa v lehote 14 dní odo dňa podania žiadosti obsahujúcej reklamáciu vyjadrí k reklamácii tovaru alebo k reklamácii súvisiacej s plnením kúpnej zmluvy podanej zákazníkom.
7. Zákazník môže predávajúcemu nahlásiť reklamáciu v súvislosti s využívaním bezplatných služieb poskytovaných elektronickou formou predávajúcim. Reklamácie je možné podávať elektronicky a zasielať na adresu info@vintageposteria.pl. Zákazník by mal v oznámení o reklamácii uviesť opis vzniknutého problému. Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, posúdi reklamáciu a poskytne zákazníkovi odpoveď.
8. Predávajúci umožní zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, využiť mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov. Oprávneným orgánom príslušným pre predávajúceho je Vojvodský inšpektorát obchodnej inšpekcie [Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej] v Katoviciach. ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice, P.O. BOX č. 178, sekretariát tel.: +48 (32) 35 68 100.


§ 6 Obmedzenie zodpovednosti
1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedostatočný trvalý prístup do internetového obchodu a rýchlosť systému, ako aj za technické a elektronické chyby vzniknuté počas zadávania objednávky, ak sú príčinou ich vzniku faktory, ktoré obchod nemôže ovplyvniť.

 

§ 7 Právo na odstúpenie od podmienok zmluvy

1. Obrazy s machom a personalizované produkty nie sú predmetom práva na odstúpenie od zmluvy.

Poučenie o odstúpení od zmluvy

 

§ 8 Reklamácie
1.Predávajúci poskytuje na ponúkané výrobky dvanásťmesačnú záruku. Táto lehota platí odo dňa dodania výrobku zákazníkovi.
2. Predávajúci dodá návod na montáž výrobku. Nedodržanie pokynov vylučuje možnosť reklamácie výrobku.
3. Kupujúci je povinný bezodkladne po tom, čo zistil, že poskytnutá služba nie je v súlade so zmluvou, podať písomnú reklamáciu na e-mailovú adresu info@vintageposteria.pl a pripojiť fotografiu chyby.
4. Podkladom pre reklamáciu nemôžu byť nepatrné odchýlky dodaného výrobku od výrobku ponúkaného na internetových stránkach. Za nepodstatné odchýlky sa považujú drobné farebné rozdiely, drobné rozdiely vo formáte, type a kvalite podkladu. Týmto výnimkám sa nedá vo výrobnom procese vyhnúť a farebné rozdiely môžu vyplývať z nastavení monitora používateľa. Tiež nie je možné reklamovať spôsob rozdelenia materiálu, ak Kupujúci nenavrhol netypické rozdelenie pri zadávaní objednávky.
5. Predávajúci je povinný prerokovať reklamáciu v lehote 14 dní od dátumu jej nahlásenia.
6. Ak sa zistí, že dodaný tovar nie je v súlade so zmluvou, tzn. má poškodenie znižujúce jeho hodnotu alebo úžitkovú hodnotu, alebo bol tovar vydaný v neúplnom stave, má kupujúci právo požadovať, aby bol výrobok uvedený do stavu v súlade so zmluvou, a to bezplatnou opravou, výmenou výrobku za nový alebo, ak takáto možnosť neexistuje, vrátením zaplatených prostriedkov za objednávku.
7. Predávajúci má právo od zákazníka požadovať vrátenie chybného tovaru.
8. Reklamácie sa vzťahujú len a výhradne na tovar v stave, v akom bol doručený. V prípade technických chýb vyplývajúcich z používania zákazníkom nebude reklamácia uznaná.
9. Škody vyplývajúce z nesprávneho alebo mimozmluvného konania nie sú základom na uplatnenie nárokov voči predávajúcemu.
10. Reklamácie založené na poškodení pri preprave by sa mali posielať e-mailom spolu s priloženým protokolom o poškodení spísaným s kuriérom v čase zistenia chyby a fotografiou poškodenia, či už vonkajšieho alebo vnútorného.


§ 9 Záverečné ustanovenia
1. Záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto Pravidlách, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo iných právnych predpisov vzťahujúcich sa na fungovanie webových stránok a internetových obchodov.
2. Spoločnosť VintagePosteria.pl si vyhradzuje právo vykonať zmeny týchto Pravidiel.